Kuvituskuva: Dimitri Tolonen

13.10.2022

Helsingin hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo lähetti Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuustolle 12.10.  kokouskutsun valtuuston III ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään Helsingin seurakuntasalilla torstaina 27.10.2022 klo 17.30. 

Kutsussa todetaan kyseessä olevan jo neljäs kerta, kun valtuusto kokoontuu arkkipiispan koollekutsumana. Valtuuston kokousta siirrettiin ensimmäisen kerran elokuussa sairaustapauksen vuoksi, minkä vuoksi esityslistassa edelleen lukee kokouksen alkuperäinen aika, 11.8.2022. Kokous aloitettiin ja keskeytettiin ensimmäisen kerran 29.8., koska kokous ei ollut päätösvaltainen. Tämän jälkeen kokous on pidetty ja keskeytetty kahdesti, 7.9. ja 6.10. Molemmilla kerroilla alle puolet valtuuston kaikkiaan 21 jäsenestä on ollut paikalla, jolloin kokous ei ole saavuttanut päätösvaltaisuutta.

Kutsussa arkkipiispa Leo vetoaakin valtuutettuihin ja muistuttaa, että kokouksiin osallistuminen on virkavelvollisuus.

”Pyydän seurakunnanvaltuuston jäseniä vakavasti huomioimaan, että heillä on virkavelvollisuus osallistua kokouksiin. Kokouksesta voi olla poissa vain pätevästi osoitetusta syystä”, arkkipiispa Leo toteaa.

 

Valtuutettuja muistutetaan virkavastuusta ja kirkkojärjestyksestä

Seurakunnan valtuuston jäsenille on lisäksi 11.10. toimitettu kirkollishallituksen lakimiesjäsenen 10.10. laatima muistio, joka lähetettiin myös kokouskutsun liitteenä.

Kirkollishallituksen lakimiesjäsen antaa muistiossa ohjeistuksen piispan oikeudesta kutsua seurakunnanvaltuusto koolle ja valtuutetun velvollisuudesta osallistua kokoukseen. Muistiossa todetaan, että ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 88 §:n 3 momentin mukaan kirkollishallitus ja hiippakunnan piispa voivat kutsua valtuuston koolle. Kirkkojärjestyksen 81§:n 3 momentin mukaan taas hiippakunnan piispa voi erityisestä syystä määrätä tiettyä kokousta tai tietyn asian käsittelemistä varten valtuuston puheenjohtajaksi sopivaksi katsomansa henkilön. Arkkipiispa Leo on määrännyt kokouksen tekniseksi puheenjohtaksi Arvo Kokkosen.

Muistiossa lisäksi todetaan, että seurakunnanvaltuuston jäsenellä on virkavelvollisuus osallistua kokouksiin, sillä julkista valtaa käyttäviin ortodoksisen kirkon luottamuselimiin sovelletaan virkavastuuta. Esteestä on ilmoitettava aina ennen kokousta.

Valtuutetut saivat kokouskutsun liitteenä lisäksi  julkisoikeuden dosentti ja emeritus ylituomari Veijo Tarukanneleen 6.10. tekemän lausunnon, jossa keskitytään kysymykseen kirkkojärjestyksessä säädetystä toimivallasta kutsua seurakunnanvaltuuston koolle. Veijo Tarukannel oli samoilla linjoilla kirkollishallituksen lakimiesjäsenen antaman muistion kanssa.

Lausunnossa Veijo Tarukannel pyrkii vastaamaan, voiko seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsua valtuuston koolle käsittelemään jo piispan kutsuman kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja päättämistä varten.

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin on kutsunut valtuuston koolle samalla asialistalla kuin arkkipiispa Leo. Kokous pidettiin 1.9., ja kokouksen päätöksistä voi lukea tästä. Seurakunnassa selvitetäänkin nyt, oliko 1.9. kokous laillinen ja tuleeko kokouksen päätöksien täytäntöönpano kieltää.

Tarukannel katsoo kokouksen asialistan olevan keskeisessä asemassa, koska se määrittää sitä, mihin piispan määräyksen eli toimivallankäyttö kohdistuu. Tarukannel katsoo, ettei ole mahdollista, että valtuuston puheenjohtajalla olisi rinnakkainen kutsutoimivalta piispan jo kutsuman kokouksen asialistan mukaisten asioiden käsittelyä ja ratkaisemista varten.

”Seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja ei voi ohittaa piispan toimivaltaa ja kutsua valtuustoa koolle piispan kutsuman kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja päättämistä varten ikään kuin syrjäyttäen piispan toimivallan.”

Tarukannel korostaa, että  julkisoikeudellisessa yhteisössä toimivaltasäännökset ovat jyrkkiä.

”Olisi ylipäätään omituinen tilanne, että samojen asioiden käsittelyä varten voitaisiin kilpailuluonteisesti kutsua seurakunnanvaltuuston kokouksia koolle. Piispan toimivaltaan on suhtauduttava vakavuudella ja piispan määrätystä kutsusta ja asialistasta on kunnioitettava. Muutoin seurakunnan hallinnollinen mekanismi voi horjua.”

Lausunnossaan Tarukannel päätyy siihen, että seurakunnanvaltuuston valitseman puheenjohtajan kutsu käsittelemään jo piispan kutsuman kokouksen asialistalla olevia asioita on vastoin ortodoksista kirkkoa velvoittavia säännöksiä.

”Seurakunnanvaltuuston jäsenet ovat olleet myös velvollisia osallistumaan piispan kutsumaan valtuuston kokoukseen. Ilman muuta seurakunnanvaltuuston jäsenille kuuluu omalta osaltaan huolehtia, että päätösvaltainen kokous saadaan koolle.”

Arkkipiispa Leon koollekutsuman kokouksen asialistaan voi tutustua tästä. Asialistalla on muun muassa kiinteistöjen tulevaisuudesta päättäminen sekä hautausmaan kirkon isännöitsijän valinta. Arkkipiispa Leo ei osallistu päätöksentekoon. Myös kokouksen tekninen puheenjohtaja Arvo Kokkonen ei osallistu päätöksentekoon, vaan ainoastaan johtaa kokousta.

Arkkipiispa Leon lähettämän kokouskutsun liitteineen voi lukea tästä. 

Kaikki valtuuston kokouksien pöytäkirjat ja asialistat on julkaistu seurakunnan sivuilla: Päätöksiä seurakunnassa. Sivuilta löytyvät myös neuvoston sekä kiinteistölautakunnan pöytäkirjat niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa. Lisää valtuuston toiminnasta ja kokoonpanosta näillä sivuilla: Seurakunnanvaltuusto.

 

Kokousta voi seurata paikan päällä tai etänä

Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia. Seurakuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokousta seurakuntasaliin (Unioninkatu 39 A, sisäpiha). Yleisölle on varattuna tila salin ylätasanteelta.

Kokousta voi seurata myös etänä Teamsin välityksellä. Kokouksen linkkiä tulee pyytää ennen kokouksen alkua johdonsihteeri Lasarus Jaloselta (lasarus.jalonen@ort.fi). Etäosallistumisessa tulee huomioida, että niin mikki kuin kamera tulee pitää pois päältä.

 

Aiheesta seurakunnan sivuilla:

Neuvosto totesi valtuuston 1.9. kokouksen päätökset lainvastaisiksi

Valtuuston 6.10. kokous ei ollut päätösvaltainen

Valtuusto kokoontuu arkkipiispan koollekutsumana 6.10. 

Valtuusto kokoontuu jälleen 7.9. – pyysimme arkkipiispaa, kirkkoherraa ja valtuuston puheenjohtaja kertomaan, mistä kahdessa rinnakkaisessa kokouksessa on kyse

Valtuusto lähetti kiinteistöjen tulevaisuutta koskevat asiat jatkovalmisteluun

Valtuuston kokous siirtyi – valtuusto kokoontuu 29.8. sekä 1.9. 

 

Korjattu 27.10.: Veijo Tarukanneleen sukunimessä oli aiemmin uutisessa virhe. Sukunimi on Tarukannel, eikä Tarukantele. 

Kategoriat Uutiset