27.12.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan nykyinen valtuusto, neuvosto sekä vaali- ja kiinteistölautakunta jatkavat toimintaansa myös vuonna 2024 aina siihen saakka, kunnes seurakunnassa saadaan toimitettua vaali ja valittua uusi valtuusto.

Nykyisen valtuuston toimikauden oli määrä päättyä vuoden 2023 lopulla. Uutta valtuustoa ei ole kuitenkaan voitu valita, sillä kirkollishallitus keskeytti 20.9.2023 valtuustovaalit Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Taustalla on kiista Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalialuejaosta. Kirkollishallitus katsoi valtuuston 11.5. päättämän vaalialuejaon rikkovan seurakuntien yhditysmissopimusta. Tämän nojalla kirkollishallitus päätti 20.9. keskeyttää valtuustovaalit Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa ja palauttaa ne takaisin valmisteluun.

Vaalien uusi ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Helsingin ortodoksinen seurakunta on saanut tässä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa kirkollishallitukselta toimintaohjeet. Lausunnon ja ohjeet on laatinut kirkon lakimies Jouni Heino. Lausunnossa todetaan:

”Helsingin ortodoksisen seurakunnanvaltuuston jäsenet pysyvät toimessaan siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen henkilö. Vallitsevassa poikkeustilanteessa valtuuston ja muiden toimielinten on kuitenkin syytä rajoittaa toimintansa sellaisiin asioihin, jotka eivät siedä lykkäystä. Kun valtuuston toimikausi jatkuu, myös sen valitsemien toimielinten toimikausi jatkuu (OrtKL 50.2 §, 58.1 §:n kohta 3 ja KJ 99.1 §).

 

Luottamuselinten jatkuvuusperiaate

Kirkon lakimies Jouni Heinon laatimassa lausunnossa ja toimintaohjeessa todetaan, että seurakunnanvaltuuston ja muiden seurakunnan toimielimen toiminnan lähtökohtana on pidettävä niin kutsutta jatkuvuusperiaatetta.

”Tämä on välttämätöntä jo sen vuoksi, että Ortodoksisen kirkkolain mukaan ei ole mahdollista, että seurakunta olisi jossakin tilanteessa kokonaan ilman luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä. Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Siten ei ole ajateltavissa, että myöskään seurakunnanneuvoston, kiinteistölautakunnan ja kirkonisännöitsijän tai vaalilautakunnan toimikausien katsottaisiin jatkuvan, jos näiden toimielinten valinnan suorittavan valtuuston toimikausi päättyisi.

Toimintaohjeessa tukeudutaan kuntalakiin ja vaalilakiin, sillä ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa ei ole huomioitu tällaista poikkeustilannetta.

”Käsillä olevaa tilannetta ei ole säännelty ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa (985/2006) eikä myöskään ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä (12.12.2006/174 v. 2007). Tällöin joudutaan hakemaan analogiaa muusta lainsäädännöstä. Tämän vuoksi toimintaohjeen laadinnassa on tukeuduttu OrtKL:iin lähinnä verrannollisiin kuntalakiin (410/2015), evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolakiin (652/2023) sekä vaalimenettelyn osalta myös vaalilakiin (714/1998)”, todetaan lausunnossa.

Kuntalain (79 §) mukaan Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. (…) Toimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Kirkollishallituksen lausunnon lopuksi todetaan, että ”tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ei kuitenkaan voi rajoittaa OrtKL 51 §:n 3 momentissa säädettyä luottamushenkilön oikeutta hakea eroa luottamustoimesta”.

Seurakunnan nykyisen valtuuston, neuvoston ja toimikuntien kausi jatkuu näin myös vuodenvaihteen jälkeen. Vaalien uudesta ajankohdasta tekee päätöksen seurakunnan vaalilautakunta.

 

Aiemmin julkaistu aiheesta sivuillamme: 

Valtuusto päätti pitäytyä aiemmin esittämässään vaalialuejaossa (7.12.2023)

Neuvoston päätöksiä 16.11. – vaalialuejako lähetetty valtuustolle (1.12.2023)

Vaalivalmistelut käynnistyneet uudelleen – nykyinen valtuusto jatkaa toimessaan myös vuodenvaihteen jälkeen (28.9.2023)

Seurakuntamme valtuustovaalit keskeytetään (20.9.2023)

Seurakuntamme neuvosto vaatii valtuustoa noudattamaan piispan vahvistamaa vaalijakoa (7.7.2023)

Valtuuston tilinpäätöskokouksessa päätettiin uudesta vaalialuejoasta ja valittiin isännöitsijä hautausmaan kirkkoon (11.5.2023)

 

Lue myös:

Kirkollishallituksen 20.9.2023 kokouksen pöytäkirja

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset