9.6.2020

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui 4.6. Kokouksen asialistalla oli monia merkittäviä pitkänlinjan seurakunnan kiinteistöjä koskevia päätöksiä. Kokouksessa käsiteltiin niin Nummelan pyhäkköyhteisön tulevaisuutta, Hangon kirkon piharakennusta koskevaa lahjoitusta kuin Unioninkatu 39:n kiinteistöä koskevan selvityksen tilaamista. Kokouksen pöytäkirjan voi lukea täältä. 

Neuvottelut Nummelan ja neuvoston välillä alkavat

Neuvosto päätti kutsua Nummelan pyhäkköyhteisön edustajan elokuun neuvoston kokoukseen kuultavaksi. Seurakunta valmistelee kokousta varten taustamateriaalin. Neuvotteluja käydään näin alueen edustajan ja neuvoston välillä. Tavoitteena on saada kokonaiskäsitys alueen tilanteesta.

Taustalla on valtuuston vuoden 2019 marraskuussa tekemä linjaus, jonka mukaan seurakunnan tulee aloittaa neuvottelut Nummelan pyhäkköyhteisön kanssa pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseksi ja pyhäkköyhteisön tulevaisuuden turvaamiseksi.

 

Poikkeuksellinen lahjoitus: Sopimus Hangon kirkon uuden seurakuntasalin rakentamisesta jatkokierrokselle

Hangon kirkon ystävät ry haluavat lahjoittaa seurakunnalle Hangon kirkon uuden seurakuntasalin. Lahjoitus sisältää niin varat kuin työnkin. Neuvosto kiitti Hangon kirkon ystävät ry:tä seurakunnan puolesta näin poikkeuksellisesta lahjoituksesta, ja päätti, että asiaa koskeva sopimusteksti tulee vielä selkeyttää.

Sopimustekstissä kiinnitetään erityisesti huomioita siihen, että seurakuntasalin valmistuminen on taattu kaikissa olosuhteissa, ja että seurakunta päättää omistamiensa tilojen käytöstä. Tämän vuoksi neuvosto päätti käsitellä sopimusta puheenjohtajan koolle kutsumassa neuvoston sähköpostikokouksessa. Kokous pidetään mahdollisimman pian.

Hangon kirkon ystävät ry:n lahjoitus on noin 400 000 euron arvoinen, ja sillä on tarkoitus parantaa merkittävästi tänä kesänä 120 vuotisjuhlaansa viettävän Hangon kirkon toimintatiloja.

Nykyinen Hangon kirkon seurakuntasali kaipaa perusteellista korjausta, eikä ole enää pystynyt vastaamaan kasvavan seurakunnan tarpeisiin. Seurakuntasalissa järjestetään normaalioloissa niin kirkkokahveja, monenlaisia kerhoja ja piirejä, kuoroharjoituksia sekä siellä saatetaan majoittaa kirkon vieraita.

 

Unioninkatu 39 kiinteistön selvitystyö – tässä selvityksessä myynti ei ole vaihtoehtona

Neuvosto kävi läpi seurakunnan 17.5. tekemän tarjouspyynnön Unioninkatu 39 asuin- ja liiketilakiinteistön perusteellisen eri vaihtoehtoja vertailevan selvityksen tilaamiseksi.

Neuvosto päätti, että seurakunnan tarjouspyyntö päivitetään ja sen viimeistä jättöpäivämäärää siirretään riittäväksi katsottu aika eteenpäin. Neuvosto täydensi myös listaa lähestyttävistä asiantuntijayrityksistä.

Neuvosto päätti, että tarjouspyyntöselvityksestä jätetään pois kiinteistön myyntivaihtoehto, koska seurakunta on jo tehnyt tästä perusteellisen selvityksen viime vuonna. Sen sijaan tässä selvityksessä keskitytään siihen, mitkä kulut seurakunnalle muodostuvat kiinteistön kokonaiskunnostuksen läpiviemisestä ja mitä eri vaihtoehtoja kunnostuksessa on. Neuvosto keskusteli myös eri osakeyhtiömallien juridisesta arvioinnista uutena vaihtoehtona kiinteistön hallinnoinnin järjestämiseksi. Yhteenveto tarjouspyynnöstä annetaan neuvostolle kommentoitavaksi ennen sen eteenpäin lähettämistä.

Unioninkatu 39 on täysin seurakunnan omistama asuin- ja liiketilakäytössä oleva kiinteistö. Sen tulevaisuutta koskien on jo tehty vuonna 2019 selvitys, jonka ei kuitenkaan katsottu selvittävän tarpeeksi kaikkia vaihtoehtoja.

Valtuusto päätti kokouksessaan 20.12.2019 palauttaa Unioninkatu 39 kiinteistön tulevaisuutta koskevan asian neuvostolle toimenpiteisiin ryhtymistä varten perusteellisen selvityksen tekemiseksi, jossa eri vaihtoehdot käydään perusteellisesti läpi. Selvityksen tekeminen tulee aloittaa välittömästi ja pyrkiä saamaan se valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä valtuustolle esittelyä varten. Valtuusto hyväksyi 14.5.2020 kokouksessaan 50.000 euron lisäbudjetin selvityksen tekoon.

 

Lisäbudjetti keskusrahastomaksuihin – taustalla kirkolliskokouksen päätös maksujen korottamisesta

Neuvosto hyväksyi reilun 92 000 euron lisäbudjetin vuoden 2020 keskusrahastomaksuvajeen kattamiseen. Kirkolliskokous nosti vuoden 2019 marraskuussa lopussa keskusrahastomaksua aiemman 0,22% sijaan 0,24%. Tätä ei oltu voitu huomioida aiemmin samassa kuussa valtuuston  hyväksymässä keskusrahastobudjetissa vuodelle 2020.

Neuvosto lähettää lisäbudjettiesityksen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Lisäbudjetti poikkeustilanteessa – koronaviruspandemia rokottanut Uspenskin katedraalin myyntiä

Uspenskin katedraali on ollut koko poikkeusolojen ajan päivittäin auki yksityistä rukousta varten. Sen sijaan turisteja ei ole ollut pandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista johtuen.  Tämän vuoksi myyntitulot ovat vuonna 2020  huomattavasti pienemmät kuin talousarviossa on suunniteltu.

Tappioiden kattamiseksi Uspenskin katedraalille haetaan yhteensä 55.000 euroa lisäbudjettia. Lisäbudjetissa on otettu huomioon poikkeustilanne heinäkuun loppuun saakka.

Uspenskin katedraalissa on poikkeustilanteen takia myös muita lisäkuluja, kuten budjetoimattomat suoratoistot jumalanpalveluksista sekä pienentynyt tuohusmyynti. Näitä kuluja on kuitenkin pyritty kattamaan muilla säästöillä, eikä niistä esitetä tällä hetkellä lisäbudjettia.

Neuvosto hyväksyi lisäbudjetin ja lähetti sen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Neuvosto perusti työhyvinvointitoimikunnan

Neuvosto perusti työhyvinvointitoimikunnan ja nimesi sen jäseniksi Pia Hounin, Anna Tchervinskijn, Karl-Henrik Freiborgin, Henri Puruskaisen sekä neuvoston edustajana Marianna Stolbowin. Seurakunnan johtoryhmä laatii työhyvinvointitoimikunnalle työjärjestyksen muiden toimikuntien työjärjestyksen mukaisena neuvoston hyväksyttäväksi ennen sen lähettämistä valtuustoon.

Samassa yhteydessä neuvosto valitsi TTS -toimikunnan eli toiminnan ja talouden toimikunnan jäseniksi Maria Mountrakin, Mika Hännisen, Anu Heikkilän sekä neuvostosta Lasse Saarisen ja isä Foman. Lisäksi asiantuntijoina TTS-toimikunnassa ovat Hämeenlinnan seurakunnan edustaja Riitta Räntilä ja Lahden seurakunnan edustaja Markku Pelkonen.

Työhyvinvointitoimikunnan tehtävänä on seurata ja edistää seurakunnan työyhteisön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Muiden toimikuntien jäsenet neuvosto nimesi edellisessä kokouksessaan 7.5. (lue uutinen täältä).

 

Seurakuntien yhdistymisprosessin ohjausryhmän kokoonpanoa täydennettiin

Neuvosto täydensi aiemmin nimettyä ohjausryhmää valitsemillaan edustajilla, jotka ovat neuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja Soili Penttonen ja valtuuston puheenjohtaja Ritva Bly.

Uudet jäsenet tuli valita, koska vuonna 2020 seurakunnissa on toiminut uusi, vastavalittu valtuusto ja neuvosto.

Ohjausryhmään kuuluvat Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kirkkoherrat, hallintopäällikkö, yhdistymisprosessin koordinoija Kristiina Aminoff sekä kunkin seurakunnan valtuuston ja neuvoston nimeämät jäsenet.

Ohjausryhmän tavoitteena on toimia yhdistymisprosessissa kannustajana ja valmentajana. Ryhmällä ei ole päätöksenteko-oikeutta.

 

Kaunisniemen leirikeskuksen rekrytointi

Neuvosto valitsi Kaunisniemen leirikeskuksen keittiöön töihin aiemmin 13.2. tehtävään ensimmäiselle varasijalle valitun henkilön. Kaunisniemen keittiötyöntekijän ja siivoajan tehtävään asetettiin Anna Tuominen.

 

Profeetta Elian kirkon isännöitsijän valinta

Neuvosto pyytää valtuustoa nimeämään Profeetta Elian kirkkoon uuden isännöitsijän. Ortodoksisella hautausmaalla Helsingissä sijaitsevan kirkon aiempi isännöitsijä Jukka Vehkaoja on siirtynyt Uspenskin katedraalin isännöitsijäksi aiemmin tänä vuonna.

 

Neuvostossa käsiteltiin myös lukuisia aloitteita, kuten elektronista allekirjoitusta ja osallistuvien seurakuntalaisten kirjaamista tilastointia varten. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin seurakunnan viestintähaasteista ja tiedottamisesta.

 

Neuvoston kokouksen pöytäkirja tarkistettiin tiistaina 9.6., jonka jälkeen se julkaistiin seurakunnan sivuilla. Voit lukea pöytäkirjan täältä.

Seuraava neuvoston kokous pidetään 27.8.

Neuvoston kokoukset eivät ole avoimia tilaisuuksia. Koronaviruspandemian vuoksi kokoukset on pidetty Teams-sovelluksessa etänä.

Tarkemmin tietoa neuvostosta ja sen toiminnasta löytyy seurakuntamme sivuilta täältä.


Korjaus (10.6.2020): Uutisessa luki aiemmin virheellisesti, että Uspenskin katedraali olisi ollut poikkeusolojen aikana pääsääntöisesti suljettuna. Katedraali on kuitenkin ollut koko poikkeusolojen ajan auki päivittäin yksityistä rukousta varten. Lisäksi, vaikka jumalanpalvelukset on toimitettu suljetuin ovin, seurakuntalaiset ovat kuitenkin voineet sopia yksityisestä tapaamisesta papin kanssa Uspenskin katedraaliin. 

Kategoriat Uutiset