Laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle

Seurakunnan henkilötietojen lainmukaiset käsittelyperusteet ovat henkilön antama suostumus, sopimus, lakisäätäinen velvoite tai rekisterin pitäjän oikeutettu etu.

Seurakunta vastaanottaa, kerää ja käsittelee henkilötietoja jäsenrekisterin ylläpitoa varten, asiakassuhteen hallinnointia varten, työntekijöidemme työsuhteen hallinnoinnissa ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa.

Tietosuojauksen periaatteet

Seurakunta käsittelee rekisteröimiään henkilötietoja huolellisesti, luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Kaiken henkilötietojen käsittelyn yhteydessä toteutetaan tarvittavat tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet asianmukaisen tietoturvatason varmistamiseksi ja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, muuttamiselta tai luovuttamiselta.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja ei luovuteta seurakunnan valtuuttamien palvelujen ylläpitäjien ja kehittäjien ulkopuolelle, lukuun ottamatta viranomaistahot laillisin perustein.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu EU/ETA-alueella.

Henkilötiedot poistetaan määritellyn säilytysajan umpeuduttua ja viipymättä, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tai jos hän kieltää henkilötietojensa käsittelyn, eikä tietojen käsittelyyn ole painaavaa syytä. Suostumuksen peruutus ei kuitenkaan vaikuta käsittelyperusteen laillisuuteen suostumuksen perumista edeltävällä ajalla.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Seurakunta takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietojensa käsittelyn suhteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sen lisäksi soveltuvan lainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle, vaatia henkilötietojensa poistamista ja käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö seurakunnalle kirjallisesti. Tarvittaessa seurakunta voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Seurakunta voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Helsingin ortodoksisen seurakunnan tietosuojavastaavalle, Christina Kontkaselle, christina.kontkanen@ort.fi, puh. 050 572 1696, tai valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että seurakunta ei ole käsitellyt henkilötietojaan soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyperusteista, sisällöstä ja luonteesta, tietosuojauksesta sekä säilytysajoista on kerrottu tarkemmin alla olevissa rekisterikohtaisissa selosteissa.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Diakoniatyön asiakasrekisteri (pdf)

Diakoniatyön tietosuojaseloste, tapahtumat (pdf)

Hallinnon tietosuojaseloste (pdf)

Hallinnon tietosuojaseloste | HR ja talous (pdf)

IT | Tietosuojaseloste (pdf)

Kasvatustoimen tietosuojaseloste Kasvatustoimen jarjestama toiminta (pdf)

Kasvatustoimen tietosuojaseloste Maaraaikaiset tyosuhteet (pdf)

Kiinteistötoimen tietosuojaseloste (pdf)

Uspenskin katedraalin kameravalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaseloste (pdf)

Viestinnän tietosuojaseloste (pdf)