2.6.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui 25. toukokuuta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kiinteistöihin ja seurakunnan talouden sopeuttamistoimiin liittyviä asioita.

Kokouksessa neuvosto päätti esittää valtuustolle johtosäännöstä luopumista, sekä esittelyn mukaisia muutoksia lakisääteisten luottamuselimien työjärjestyksiin. Helsingin ortodoksisen seurakunnan käytössä oleva johtosääntö on hyväksytty syyskuussa 2019.

Kokouksessa myös käsiteltiin seurakunnan talouden ja toiminnan sopeuttamistoimiin liittyviä aloitteita ja selvitystoimia. Seurakunnanneuvosto on  10.11.2022 linjannut hyväksymänsä Toiminnan- ja taloudensuunnitelman 2022-2024 yhteydessä, että seurakunta selvittää vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana seurakunnan väkiluvun kasvun vuodesta 1995 alkaen, sekä henkilöstömäärän kasvun toimialoittain samalla aikavälillä, sekä paljonko vuokaratuottoja käytetään toiminnan kattamiseen sen jälkeen, kun vuokratuotoista on vähennetty kulut ja keskusrahastomaksu. Tarkoitus on nähdä seuraavatko seurakunnan verotulot sen kulujen kasvua. Selvityksessä kartoitetaan myös alueittain ortodoksisen väestön ennustetta tuleville vuosille. Selvityksen valmistuttua, tehtyjen priorisointien jälkeen ryhdytään välittömästi toimiin seurakunnan talouden tasapainottamiseksi seurakunnan ydintoimia vaarantamatta. Mikko Äikäksen 17.2.2022 aloite sekä Ludmila Niemen 2.6.2022 aloite käsitellään ja tuodaan neuvostolle tämän selvityksen yhteydessä.

 

Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 kiinteistöjen tulevaisuus uudelleenvalmisteluun kahden vaihtoehdon osalta

Seurakunnanneuvosto käsitteli kokouksessaan Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 kiinteistöjen tulevaisuutta koskevaa valmistelutyötään ja päätti ottaa asian uuteen valmisteluun. Taustalla on kirkon lakimiehen huhtikuun lopussa valtuuston puheenjohtajien esityksestä antamat nuhteet neuvostolle kiinteistöasian puutteellisesta valmistelusta. Nuhteiden pohjalta kirkollishallituksen palvelukeskus on 27.4.2023 esittänyt neuvostolle, että sen tulee viipymättä harkita asian ottamista uudelleen valmisteluun valtuuston kokouksessaan 1.9.2022 edellyttämällä tavalla. Valtuusto päätti 1.9., että Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 kiinteistöjen osalta jatketaan valmistelua kahden vaihtoehdon pohjalta: neuvoston esittämän kiinteistöjen yhtiöittämisen ja osamyynnin tai osakorjauksen osalta ja palautti asian neuvostolle jatkovalmisteluun siten, että vaihtoehdot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Neuvosto oli kuitenkin 20.4. kokouksessaan yhtynyt kiinteistölautakunnan 23.3.2023 tekemään esitykseen siitä, että kiinteistöjen osalta pitäydytään aiemmin valtuustolle tekemässä esityksessä ja palauttanut asian takaisin valtuustolle.

Nyt neuvosto päätti äänestyksen jälkeen edetä isä Foman tekemän vastaesityksen mukaan ja jättää kiinteistökysymys pöydälle. Vastaesityksen mukaisesti neuvosto kutustaan koolle ylimääräiseen kokoukseen, johon kutsutaan kuultavaksi myös kiinteistölautakunta. Kokoukseen mennessä seurakunta tekee esityksen tarvitsemistaan tiloista, jotta arviointi tulevista tilatarpeista on käytössä kiinteistölautakunnalla asian valmistelua varten. Kiinteistölautakunta tekee seurakunnan toimittaman materiaalian pohjalta esityksen neuvostolle.

Valmistelutyön osana seurakunnassa siis kartoitetaan, mikä osa myytäisiin ensimmäisessä osamyynnin vaihtoehdossa ja mikä osa pidettäisiin seurakunnalla, sekä selvitetään lainansaannin ehtoja. Neuvoston valtuustolle esittämässä vaihtoehdossa (kiinteistön yhtiöittämisen ja osamyynnin vaihtoehto) seurakunta myisi kiinteistöstä osan, kuitenkin siten, että seurakunnan toiminnoilla olisi mahdollisuus jatkaa kiinteistössä. Nykyisistä tiloista noin puolet on tässä suunnitelmassa jätetty seurakunnan omistukseen ja käyttöön. Ennen kaikkea omiksi tiloiksi on merkitty Kotikirkko.  Tässä vaihtoehdossa seurakunnalle jäisi rahaa sijoitettavaksi ja siitä tulisi vuotuista korkotuloa.

Kiinteistöjen osakorjaus, josta on käytetty työnimeä ”Plan B” on ollut aiemmin neuvoston ja kiinteistölautakunnan mukaan osana selvityksen kokonaismateriaalia, mutta kyseiseen vaihtoehtoon ei ole katsottu olevan mahdollisuuksia. “Plan B” vaihtoehdossa seurakunta ottaisi vähitellen tarvittavan lainan ja tekisi kiinteistöön vähitellen peruskorjauksen. Tässä vaihtoehdossa seurakunnalle jäisi myös tilat omille toiminnoille. Kiinteistölautakunta tai selvityksiä tehneet ulkopuoliset tahot eivät ole aiemmin suositelleet osakorjauksen vaihtoehtoa, sillä vaihtoehdon on katsottu olevan seurakunnalle kaikkein kallein, vaikutuksiltaan pitkäaikaisin ja vaikein toteuttaa. Neuvosto on aiemmin myös nostanut esille, että tarvittaman lainan saannin ehtona pankit ovat aiemmin vaatineet sopeuttamistoimia seurakunnan toimintaan. Laki ortodoksisesta kirkosta kuitenkin määrää, että seurakunnan tuloja tulisi käyttää seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja siksi on katsottu, ettei ole lain mukaista supistaa seurakunnan perustoimintaa Liisankatu- Unioninkatu kiinteistön peruskorjauksen rahoittamista varten.

Neuvoston 25.5. kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla kokouksen pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen, ja siihen voi tutustua tästä. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset