28.12.2022

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus hylkäsi 19.12.2022 istunnossaan seurakuntamme kirkkoherra Markku Salmisen oikaisuvaatimuksen Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 päätöksistä.  Kirkkoherra vaati kirkollishallitusta kumoamaan valtuuston 1.9. kokouksen ja siinä tehdyt päätökset säädösten vastaisina. Hän katsoi kokouksen koollekutsumisen tapahtuneen säädösten vastaisesti, sillä valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin oli kutsunut valtuuston koolle rinnakkain, samalla asialistalla hiippakunnan piispan, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon kanssa.

Arkkipiispan määräämä kokous (11.8.2022) jouduttiin peruuttamaan ja kirkkoherra oli 9.8. ilmoittanut lähettävänsä uuden kokouksen ajankohdan. Samana päivänä seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin oli lähettänyt valtuustolle kokouskutsun, jonka asialista oli lähes identtinen arkkipiispan lähettämän kokouskutsun kanssa.  Arkkipiispan koollekutsuman kokouksen uusi ajankohta ilmoitettiin valtuutetuille seuraavana päivänä 10.8.2022.

”Valtuuston puheenjohtajan lähettäessä 9.8.2022 kutsun 1.9.2022 pidettyyn kokoukseen ei ole ollut olemassa sellaista piispan lähettämää kokouskutsua, jossa olisi määrätty kokouksen päivämäärä. Näin ollen valtuuston puheenjohtajalla on ollut oikeus lähettää kokouskutsu, vaikka asialista on ollut pääasiassa identtinen arkkipiispan aiemman kokouskutsun kanssa. Kirkollishallitus toteaa kuitenkin, että kokousten koolle kutsumiseen oikeutettujen tahojen tulee pyrkiä yhteistoiminnassa välttämään tilanteita, joissa samoja asioita näyttää tulevan käsiteltäviksi kilpailevissa valtuuston kokouksissa.”

Kirkollishallitus katsoo valtuuston puheenjohtajan toimineen hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti. Tämä ei tee kuitenkaan kokouksesta tai sen päätöksistä laittomia. Kirkollishallituksen päytäkirjassa todetaan:

”Seurakunnanvaltuuston kutsuminen koolle varmistumatta siitä, onko piispa kutsumassa valtuuston kokousta koolle käsittelemään asioita, joita oli tarkoitus käsitellä piispan koolle kutsumassa, mutta peruuntuneessa kokouksessa, on hyvän hallinnon periaatteiden vastaista menettelyä. Hyvän hallinnon periaatteiden ja hallintolain 10 §:n 1 momentin ohjausluontoisen normin huomioon ottamatta jättäminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että valtuusto ei olisi kirkkojärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.”

Istunnon pöytäkirja on julkaistu Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla ja sen voi lukea kokonaisuudessaan Kirkollishallituksen päätöksistä kertovan uutisen yhteydessä tästä linkistä.

Kirkollishallitus hylkäsi 1.9. kokousta koskevan oikaisuvaatimuksen jo 28.9.2022 kokouksessaan todetessaan, että valtuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta kuuluu seurakunnan neuvostolle.  Tämän jälkeen 12.10. kokouksessa seurakunnan neuvosto oli päättänyt jättää valtuuston 1.9. kokouksen päätökset toimeenpanematta ja palauttee ne valtuuston käsittelyyn. Neuvosto oli todennut valtuuston kokouksen koollekutsumisen tapahtuneen vastoin säädöksiä.

Kirkollishallitus on hyväksynyt neuvoston 12.10. tekemän päätöksen, eikä ole ottanut käsiteltäväksi neuvoston 12.10. kokouksen oikaisuvaatimusta.

 

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin – ”Nyt olisi aika toimeenpanna valtuuston päätökset”

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin on tyytyväinen kirkollishallituksen päätökseen.

”Kirkollishallituksen päätös vahvistaa kantani siitä, että valtuusto on 1.9. kokouksessaan toiminut laillisesti. Minun pyrkimykseni valtuuston puheenjohtajana on ollut pelkästään varmistaa valtuuston lainmukainen ja itsenäinen toiminta seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä.”

Brodkin toivoo, että valtuuston 1.9. kokouksen päätökset toimeenpannaan mahdollisimman pian.

Valtuuston 1.9. kokouksessa valittiin Järvenpään kirkon ja alueen kanttorin toimeen Maria Verikov ja myönnettiin Gaius Säterille ero hautausmaan kirkon isännöitsijän tehtävästä. Kokouksessa käsiteltiin myös seurakunnan kiinteistöjen, Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 sekä Mannerheimintie 8 tulevaisuutta ja päätettiin jatkaa näiden valmistelua.  Liisankatu 29 – Unioninkatu 39 kiinteistöjen kohdalla tulevaisuuden näkymät rajattiin kahteen vaihtoehtoon (kiinteistöjen yhtiöittäminen ja osamyynti tai osakorjaus vaihtoehdot), joiden jatkovalmistelu palautettiin neuvostolle.

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla 2.9. ja siihen voi tutustua tästä. 

Kirkkoherra – meidän tulee pyrkiä kohti hyviä hallintotapoja

Seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen on puolestaan tyytyväinen, että kirkollishallitus on selvästi perehtyneet valtuuston rinnakkaisia kokouksia koskevaan kysymykseen.

”Päätöksestä tulee ilmi, että asiaa on puntaroitu monelta kannalta. Tarvitsemme kirkossamme puolueetonta asioiden arviointia ja niihin perehtymistä. Vaikka oikaisuvaatimukseni hylättiin, katson toimineeni oikein saattaessani asian kirkollishallituksen käsiteltäväksi. Seurakunnan kirkkoherrana minun tulee huolehtia, että asiat käsitellään laillisessa järjestyksessä.

Meillä on suuria ja vaikeitakin päätöksiä edessä, ja niiden käsittelemiseen tarvitsemme kaiken sen yhteistyön, keskinäisen dialogin, ja luottamuksen uudelleen rakentamista.

Seuraavaksi mielestäni voidaan edetä neuvoston linjauksen mukaan: asiat palautuvat uudelleen valtuustoon ja sillä on täysi valta päättää asioista.

Kirkkoherra toimii myös seurakunnanneuvoston puheenjohtajana ja valtuuston jäsenenä.”

Vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto edustaa seurakunnassamme ylintä päätösvaltaa.

 


Heräsikö sinulle asian tiimoilta kysymyksiä? Voit lähettää palautetta ja kysymykset seurakunnan tiedotukseen: tiedotus.helsinki@ort.fi 

Teksti: Vlada Wahlstén

Korjattu: Tekstiä on hieman lyhennetty julkaisun jälkeen ja lisätty tieto 1.9. kokouksen päätöksistä

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset