Huolellinen käsihygienia on yksi tärkeä keino koronaviruksen torjunnassa. Kuva: Jacqueline Macou/Pixabay

30.3.2021

Koko Helsingin hiippakunnan alueella noudatetaan Aluehallintoviraston ja THL:n ohjeita ja määräyksiä sekä niihin pohjautuvia Helsingin hiippakunnan koronatiimin linjauksia.

Huomaathan, että Helsingin hiippakunnan kirkoissa toimitetaan jumalanpalveluksia suljetuin ovin ainakin 16.5.2021 saakka.

Epidemian kehittymistä ja viranomaismääräyksiä ja -suosituksia seurataan koko ajan. Päätöksiä tehdään jatkossa tilanteen mukaan. 

Edellä mainittuna poikkeusaikana ehtoolliselle, synnintunnustukseen ja sielunhoidolliseen keskusteluun voi osallistua jumalanpalvelusten ulkopuolella, kun sopii asiasta papin kanssa etukäteen. Kirkollisia toimituksia (esimerkiksi kasteet) on siirrettävä tuonnemmas, mikäli se on mahdollista. Välttämättömät toimitukset eli hautaukset toimitetaan kulloinkin voimassa olevilla maksimihenkilömäärillä. Tämä tarkoittaa tässä vaiheessa maksimissaan 6 henkilöä – seurakunnan työntekijät mukaan lukien.

Uspenskin katedraalin jumalanpalveluksia voi seurata suoratoistona seurakunnan YouTube-kanavalla

Alla olevia hygieniaohjeistuksia sovelletaan kirkkokansan keskuudessa silloin, kun kirkot voivat olla auki. Muina aikoina niitä noudattavat seurakunnan työntekijät, kuten papit, kanttorit, vahtimestarit sekä palveluksen toimittamiseen mahdollisesti osallistuvat muut henkilöt. Toistaiseksi seurakunnan kokoava toiminta on tauolla.

Yleistä

– Kaikessa hiippakunnan seurakuntien toiminnassa noudatetaan tehostettua hygieniaa eli oikeanlaista käsi- yskimis- ja aivastamishygieniaa sekä kolmen metrin turvavälejä.

– Tilojen tehostetusta siivouksesta huolehtiminen on edellytys sisätiloissa toteutettaville jumalanpalveluksille.

– Kaikkea fyysistä kontaktia tulee edelleen välttää (ikonien ja muiden kirkollisten esineiden koskeminen, kättely, kristottaminen eli poskisuudelmat, halaaminen jne.)

– Työhön ei tulla, mikäli on koronavirusinfektion oireita. Mihinkään hiippakunnassa järjestettävään toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.

Maskien käyttö

– Seurakuntien työntekijät ovat velvoitettuja käyttämään maskia kaikissa sisätiloissa tapahtuvissa työtehtävissä, eli aina, kun ollaan työpaikalla.

– Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön. Keskustele tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa, jos terveydentilasi vaikeuttaa kasvomaskin käyttöä.

– Koronatiimi suosittelee vahvasti kasvomaskeja myös kirkkokansalle.

Jumalanpalvelukset ja ehtoollinen

– Jumalanpalveluksia voidaan järjestää ainoastaan kokoontumisrajoituksia noudattaen. Uudenmaan alueen pyhäköihin voi Etelä-Suomen aluehallintoviraston koronaohjeiden mukaisesti toistaiseksi kokoontua maksimissaan 6 henkeä, mukaan lukien henkilöstö. Hiippakunnan muilla alueilla raja on 10 henkeä. Näitä rajoituksia ei voida missään tilanteessa ylittää.

– Sekä papiston että kanttorien on hyvä kiinnittää huomiota jumalanpalvelusten kestoon ja etsiä tarvittaessa sopivia tapoja palvelusten keston hallittuun lyhentämiseen.

– Jumalanpalveluksia voidaan toimittaa kirkoissa niin, että kirkkokansa noudattaa mahdollisimman suurta turvaväliä, turvavälin ollessa kuitenkin vähintään 3 metriä. Turvavälejä noudattavat edelleen myös työntekijät eli vahtimestari, pappi ja kanttori.

– Kirkkotilassa tulee olla käsidesit niin kirkkosalissa kuin alttarissa. Kirkkoon saapuvia ohjeistetaan myös käsienpesuun ja käsidesin käyttöön saapuessaan ja poistuessaan kirkosta. Myös suositus maskien käytöstä on hyvä olla näkyvällä paikalla esillä.

– Palvelukset toimitetaan edelleen minimimiehityksellä.

– Jumalanpalveluksia suositellaan toimittamaan vain suuremmissa pyhäköissä, joissa turvavälit ja tehostettu hygieniataso voidaan toteuttaa vaivattomammin kuin pienemmissä tiloissa. Lisäksi pyhäkköjä isompia seurakuntasaleja voidaan käyttää palvelusten toimittamiseen.

– Kun kirkkojen ovet joskus tulevaisuudessa avataan, jokaiseen jumalanpalvelukseen tulee ilmoittautua ennakkoon korona-aikana. Seurakuntien tulee huolehtia asianmukaisesta ilmoittautumisjärjestelmästä ja kerättyjen tietojen asianmukaisesta säilytyksestä ja hävittämisestä neljän viikon kuluttua niiden keräämisestä.

– Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

– Ehtoolliselle voi osallistua myös jumalanpalvelusten ulkopuolella sopimalla asiasta papin kanssa etukäteen.

– Seurakuntia kannustetaan tuottamaan verkkolähetyksiä jumalanpalveluksista, jotta kirkkokansalla olisi mahdollisuus osallistua yhteiseen rukoukseen kotonaan.

Kuorolaulu ja yhteislaulu

– Kuoroharjoituksia ei järjestetä epidemia-aikana.

– Yhteislaulu on kielletty.

– Mikäli palveluksessa käytetään äänentoistoa ja yhteistä mikrofonia, on mikrofoni syytä puhdistaa käyttäjien välillä.

Kirkkokahvit

– Kirkkokahveja ei voi järjestää.

Muu kokoava toiminta ja leiritoiminta

– Muuta kokoavaa toimintaa kuin jumalanpalveluksia ei voi järjestää. Kaikki kokoava toiminta keskeytetään ja siirretään mahdollisuuksien mukaan verkkoon sekä myöhempään ajankohtaan.

Etätyötä suositellaan

– Etätyön tekemistä suositellaan viranomaisohjeita noudattaen koko Helsingin hiippakunnan alueella. Etätyötä tulisi tehdä kaikissa niissä tehtävissä, missä se on työn luonteen osalta mahdollista.

– Mikäli samassa työtehtävässä tai työtiloissa on useampia työntekijöitä, suositellaan työpaikalla oloon vuorottelua, ettei olla samaan aikaan työntekopaikalla. Pappi ja kanttori -työparien tulee tehdä työtä yhdessä eikä työpareja tule sekoittaa.

Vapaaehtoistyö

– Vapaaehtoistyötä voidaan järjestää ainoastaan ilman kohtaamisia, esimerkiksi puhelimitse.

Kotikäynnit

– Kotikäyntejä tehdään vain esimiehen antamalla poikkeusluvalla.

– Kotikäynneillä suositellaan edelleen mahdollisuuksien mukaan tapaamisen järjestämistä ulkotiloissa. Mikäli tämä ei onnistu, tulee kontaktiaika pitää mahdollisimman lyhyenä ja käyttää suu-nenäsuojainta.

Pyhät toimitukset

– Toimitukset pyritään ensisijaisesti siirtämään epidemian leviämisvaiheen jälkeiseen aikaan. Välttämättömät toimitukset eli hautaukset toimitetaan kulloinkin voimassa olevilla maksimihenkilömäärillä. Tämä tarkoittaa tässä vaiheessa maksimissaan 10 henkilöä seurakunnan työntekijät mukaan lukien.

– Mikäli niitä järjestetään, pyhissä toimituksissa, kuten kasteessa tai vihkimisessä, noudatetaan samoja ohjeita kuin jumalanpalveluksissa niin turvavälien, henkilömäärien, maskien kuin hygieniankin osalta. Samaan perhekuntaan kuuluvien ei tarvitse pitää keskenään turvavälejä.

– Pappien ja kanttorien tulee tarkoin harkita, voivatko he osallistua kirkollisten toimitusten jälkeiseen juhlatilaisuuteen vai onko osallistuminen viisainta jättää mahdollisen tartuntariskin vuoksi väliin.

Epidemiatilanteen seuranta ja kehittyminen

Koronatiimi seuraa viranomaisohjeita sekä ajankohtaista ja alueellista epidemiatilannetta säännöllisesti. Näihin ohjeisiin voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset