Huolellinen käsihygienia on yksi tärkeä keino koronaviruksen torjunnassa. Kuva: Jacqueline Macou/Pixabay

26.7.2021

Ilmoittautumisesta jumalanpalveluksiin, pyhäköiden osallistujamääristä ja kesän leireistä

Sisätiloissa toimitettavissa jumalanpalveluksissa noudatetaan edelleen pyhäkkökohtaisia henkilömäärärajoituksia (Pyhäkkökohtaiset osallistujamäärät voi tarkistaa täältä.), jotta lähikontaktit voidaan välttää. Niihin on siksi ilmoittauduttava edelleen etukäteen
(Jumalanpalveluksiin ilmoittautuminen).

Pyhäkkökohtaiset rajoitukset koskevat myös kirkollisia toimituksia kuten esimerkiksi kasteita ja avioliittoon vihkimisiä.

Jotta palveluksiin voidaan ottaa mahdollisimman paljon rukoilijoita, palvelukset toimitetaan minimimiehityksellä (pappi, kanttori, tarvittaessa vahtimestari). Jumalanpalveluksen toimittamiseen osallistuvia henkilöitä ei lasketa mukaan pyhäkkökohtaiseen maksimihenkilömäärään.

Jotta pysymme terveenä myös jatkossa, kaikkien on syytä huolehtia edelleen lähikontaktien välttämisestä. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa ihmisten oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotiloissa.

Jumalanpalvelukset verkossa jatkuvat

Jumalanpalveluksia on mahdollista seurata verkkolähetyksinä. Uspenskin katedraalin jumalanpalveluksia voi seurata suoratoistona seurakunnan YouTube-kanavalla. Muiden pyhäköiden jumalanpalveluksia voi seurata muun muassa niiden Facebook-sivujen kautta.

Hygieniaohjeet kirkkojen ollessa auki

Alla olevia hygieniaohjeistuksia sovelletaan kirkkokansan keskuudessa silloin, kun kirkot voivat olla auki. Muina aikoina niitä noudattavat seurakunnan työntekijät, kuten papit, kanttorit, vahtimestarit sekä palveluksen toimittamiseen mahdollisesti osallistuvat muut henkilöt.

Yleistä

– Kaikessa hiippakunnan seurakuntien toiminnassa noudatetaan tehostettua hygieniaa eli oikeanlaista käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa sekä vähintään kahden metrin turvavälejä.

– Tilojen tehostetusta siivouksesta huolehtiminen on edellytys sisätiloissa toteutettaville jumalanpalveluksille.

– Kaikkea fyysistä kontaktia tulee edelleen välttää (ikonien ja muiden kirkollisten esineiden koskeminen, kättely, kristottaminen eli poskisuudelmat, halaaminen jne.)

– Työhön ei tulla, mikäli on koronavirusinfektion oireita. Mihinkään hiippakunnassa järjestettävään toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.

Maskien käyttö

– Seurakuntien työntekijät ovat velvoitettuja käyttämään maskia kaikissa sisätiloissa tapahtuvissa työtehtävissä, eli aina, kun ollaan työpaikalla.

– Mikäli terveydellistä estettä ei ole, sekä kirkkokansa että työntekijät käyttävät maskeja koko ajan ehtoolliseen osallistumisen hetkeä lukuun ottamatta.

– Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön. Keskustele tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa, jos terveydentilasi vaikeuttaa kasvomaskin käyttöä.

Jumalanpalvelukset ja ehtoollinen

– Jumalanpalveluksia voidaan järjestää ainoastaan kokoontumisrajoituksia noudattaen.

– Sekä papiston että kanttorien on hyvä kiinnittää huomiota jumalanpalvelusten kestoon ja etsiä tarvittaessa sopivia tapoja palvelusten keston hallittuun lyhentämiseen.

– Jumalanpalveluksia voidaan toimittaa kirkoissa niin, että kirkkokansa noudattaa mahdollisimman suurta turvaväliä, turvavälin ollessa kuitenkin vähintään 2 metriä. Turvavälejä noudattavat edelleen myös työntekijät eli vahtimestari, pappi ja kanttori.

– Kirkkotilassa tulee olla käsidesit niin kirkkosalissa kuin alttarissa. Kirkkoon saapuvia ohjeistetaan myös käsienpesuun ja käsidesin käyttöön saapuessaan ja poistuessaan kirkosta. Myös vahva suositus maskien käytöstä on hyvä olla näkyvällä paikalla esillä.

– Palvelukset toimitetaan minimimiehityksellä.

– Jumalanpalveluksia suositellaan toimittamaan vain suuremmissa pyhäköissä, joissa turvavälit ja tehostettu hygieniataso voidaan toteuttaa vaivattomammin kuin pienemmissä tiloissa. Lisäksi pyhäkköjä isompia seurakuntasaleja voidaan käyttää palvelusten toimittamiseen.

– Jumalanpalvelukseen sisätiloissa tulee ilmoittautua ennakkoon. Seurakuntien tulee huolehtia asianmukaisesta ilmoittautumisjärjestelmästä ja kerättyjen tietojen asianmukaisesta säilytyksestä ja hävittämisestä neljän viikon kuluttua niiden keräämisestä.

– Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

– Ehtoolliselle voi osallistua myös jumalanpalvelusten ulkopuolella sopimalla asiasta papin kanssa etukäteen.

– Seurakuntia kannustetaan tuottamaan verkkolähetyksiä jumalanpalveluksista, jotta kirkkokansalla olisi mahdollisuus osallistua yhteiseen rukoukseen kotonaan.

Kuorolaulu ja yhteislaulu

– Kuoroharjoituksia voidaan järjestää, kun kaikkia annettuja hygieniaohjeita noudatetaan.

– Yhteislaulu on sallittua.

– Mikäli palveluksessa käytetään äänentoistoa ja yhteistä mikrofonia, on mikrofoni syytä puhdistaa käyttäjien välillä.

Kirkkokahvit

– Kirkkokahveja voidaan järjestää ulkotiloissa, jos turvavälit voidaan säilyttää sopivilla tila- tai tarjoilujärjestelyillä.

Muu kokoava toiminta ja leiritoiminta

– Kristinoppileirit ja muut leirit toteutuvat seurakuntien ilmoittamalla tavalla. Leireillä huomioidaan vallitseva epidemiatilanne erilaisin terveysturvallisuuteen liittyvin toimenpitein, joista tiedotetaan ennen leiriä.

Etätyötä suositellaan

– Etätyön tekemistä suositellaan viranomaisohjeita noudattaen koko Helsingin hiippakunnan alueella. Etätyötä tulisi tehdä kaikissa niissä tehtävissä, missä se on työn luonteen osalta mahdollista.

– Mikäli samassa työtehtävässä tai työtiloissa on useampia työntekijöitä, suositellaan työpaikalla oloon vuorottelua, ettei olla samaan aikaan työntekopaikalla. Pappi ja kanttori -työparien tulee tehdä työtä yhdessä eikä työpareja tule sekoittaa.

Vapaaehtoistyö

–Vapaaehtoistyössä tehdään mm. lähimmäispalvelua ja kirkkokahvituksia.

Kotikäynnit

– Kotikäynneistä on syytä keskustella ennakkoon oman esimiehen kanssa.

– Kotikäynneillä suositellaan edelleen mahdollisuuksien mukaan tapaamisen järjestämistä ulkotiloissa. Mikäli tämä ei onnistu, tulee kontaktiaika pitää mahdollisimman lyhyenä ja käyttää suu-nenäsuojainta.

Pyhät toimitukset

– Pyhissä toimituksissa, kuten kasteessa, hautauksessa tai vihkimisessä, noudatetaan samoja ohjeita kuin jumalanpalveluksissa niin turvavälien, henkilömäärien, maskien kuin hygieniankin osalta. Samaan perhekuntaan kuuluvien ei tarvitse pitää keskenään turvavälejä.

– Pappien ja kanttorien tulee tarkoin harkita, voivatko he osallistua kirkollisten toimitusten jälkeiseen juhlatilaisuuteen vai onko osallistuminen viisainta jättää mahdollisen tartuntariskin vuoksi väliin.

Epidemiatilanteen seuranta ja kehittyminen

Koronatiimi seuraa viranomaisohjeita sekä ajankohtaista ja alueellista epidemiatilannetta säännöllisesti. Näihin ohjeisiin voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset