Kuva: Dimitri Tolonen

29.3.2021

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui tänä vuonna toisen kerran 18. maaliskuuta. Koronatilanteen vuoksi kokous pidettiin Teams-viestintäsovelluksen välityksellä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on luettavissa täällä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Valtuuston seuraavassa kokouksessa 20.5.2021 hyväksyttäviä asioita

Seurakunnanneuvosto hyväksyi kokouksessaan kaikkien kolmen vuodenvaihteessa yhdistyneiden seurakuntien – Helsinki, Hämeenlinna ja Lahti – vuoden 2020 tilinpäätökset ja toimintakertomukset ja lähetti ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Samassa yhteydessä seurakunnanneuvosto hyväksyi Lahden seurakunnanneuvoston 3.12.2020 / § 6 päätöksen purkaa oma pääoma Verontasausrahastosta ja Harjukatu 5 peruskorjausrahastosta siirtäen näiden rahastojen pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Muita valtuustolle hyväksyttäväksi lähetettäviä asioita ovat Sammeli Pamilon ja Alexander Marschanin -erillisrahastojen vuoden 2020 tilinpäätökset, seurakunnan päivitetty poistosuunnitelma ja Hämeenlinnan seurakunnan yhdistyttyä osaksi Helsingin seurakuntaa sen perustaman Nordea Capital Corporate -sijoitussuunnitelman käyttäminen kiinteistökorjausten ja investointien rahoittamisessa.

Kokouksessa todettiin, että Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien yhdistyttyä 1.1.2021 alkaen käytetään koko seurakunnan alueella Helsingin seurakunnan valtuuston vuonna 2017 hyväksymää poistosuunnitelmaa uudella lisäyksellä peruskorjauksista ja poistot tehdään tasapoistoina.

Säästötoimien vaikutus seurakunnan henkilöstökuluihin

Kokouksessa käsiteltiin Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kohdistuvista valtuuston päättämistä säästötoimista seurakunnan talouden elvyttämiseksi. Säästötavoitteena on 3,3 % kuluista  valtuuston 12.11.2020 kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti. Koska lakisääteisistä kuluista ei voida karsia, niin se asettaa paineita erityisesti henkilöstökulujen vähentämiselle. Tämä pyritään toteuttamaan ensisijaisesti eläköitymisten, sijaisten palkkaamatta jättämisten ja irtisanoutumisten kautta.

Jos nämä toimet eivät riitä, niin seurakunnanneuvosto myönsi kokouksessa seurakunnan operatiiviselle johdolle valtuuden sopia mahdollisista lomautuksista työntekijöiden kanssa tai työehtosopimuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Lomautuksia käytetään vain, jos edellä mainitut muut keinot eivät ole riittäviä.

Aloitteet kustannuspaikkakohtaisesta palkanlaskusta, palvelumuotoilusta ja toimikuntien kuulemisesta ennen uusista toimikunnista päättämistä

Seurakunnanneuvoston 19.11.2020 kokouksessa esitetty isä Foman aloite kustannuspaikkakohtaisesta palkanlaskusta päätettiin valmistella uudestaan ja tuodaan seurakunnanneuvoston kokoukseen 22.4.2021. Toinen isä Foman esittämä aloite, palvelumuotoiluhanke, hylättiin tässä vaiheessa, koska seurakunnassa meneillään oleva organisaatiouudistus on syytä saada päätökseen ennen uusien hankkeiden aloittamista. Vallitseva pandemia vaikuttaa voimakkaasti seurakunnan toimintaan, myös organisaatiouudistuksen aikatauluun.

Isä Foman ja Satu Erosen aloite vuonna 2020 perustettujen toimikuntien kuulemisesta kirjattiin saapuneeksi.

Uuden kasvatustyöntekijän rekrytoiminen irtisanoutuneen tilalle

Kasvatustyöntekijän työsuhde päättyy hänen omasta pyynnöstään 31.3.2021. Neuvosto päätti uuden kasvatustyöntekijän rekrytointiprosessin aloittamisesta kasvatuksen esimiehen Kristiina Aminoffin toimesta. Rekrytointia käsitellään seuraavassa neuvoston kokouksessa 22.4.2021.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa

Seurakunnanneuvoston seuraava kokous päätettiin pitää 22.4.2021.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset