Tällä hetkellä näyttää siltä, että Helsingin seurakunta laajenee virallisesti vuoden 2021 alussa.

25.9.2019

Kirkon keskushallintoyksiköltä saapui keskiviikkona 25. syyskuuta yllättävä viesti. Uusimman tiedon mukaan lainsäädäntötyössä ei päästä sellaiseen aikatauluun, joka mahdollistaisi Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksisten seurakuntien yhdistymisen jo vuoden 2020 alusta, kuten alun perin oli kaavailtu.

Tämä johtuu siitä, että yhdistyvissä seurakunnissa järjestetään tänä syksynä seurakunnanvaltuuston vaalit. Jos edellä mainitut seurakunnat fuusioituisivat alkuperäisen suunnitelman mukaan, yhdistyneen Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuuston jäsenmäärä kasvaisi yli 40 jäseneen. Näin suuri valtuusto ei ole mahdollinen nykyisten säännösten vallitessa. Tällä hetkellä Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuustossa voi olla kirkkolain mukaan 21 jäsentä.

Nopeutetun yhdistymisen seurauksena olisi, että vastaanottavan eli Helsingin seurakunnan valtuusto jatkaisi seurakunnanvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valittaisiin.

Arkkipiispa Leo ei ole ylimääräisien vaalien kannalla, koska syksyn varsinaisten vaalien järjestelyt ovat jo pitkällä.

Jos seurakuntien yhdistyminen pantaisiin täytäntöön vuoden 2020 alusta, seurakunnan eri alueet eivät tulisi tasavertaisesti edustetuiksi valtuustossa, vaan alueellinen tasavertaisuus jäisi seurakunnanneuvoston kokoonpanon varaan.

”Yhteistyö jatkuu niin kuin on suunniteltu”

Selvitysmies Hannu Palsola ja kirkon lakimies Jari Rantala ovat konsultoineet yhdistymisasiassa sekä arkkipiispa Leoa että kirkollishallituksen lakimiesjäsentä Matti Tolvasta. Sen perusteella he suosittelevat, että seurakunnanvaltuustot kokoontuisivat vuonna 2020 yhdessä saman asialistan pohjalta.

Tällöin ne käsittelisivät yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä yhteisissä valtuustojen kokouksissa. Tuolloin valtuustot voisivat saada äänensä kuuluviin kaikkia seurakuntia koskevien kysymysten osalta. Tällä tavoin turvattaisiin yhteismitalliset päätökset seurakuntakohtaisesti.

Toiminnallisesti yhteistyö voi perustua sopimukseen, eikä seurakuntarajat ylittävälle yhteistyölle ole juridisia esteitä. Yhdistymisen täytäntöönpano tapahtuisi siis virallisesti 2021 alusta lukien.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen korostaa, että seurakuntien työntekijöiden työsuhteet eivät ole uhattuna yhdistymisprosessin tai vahvistuvan yhteistyön takia.

”Yhteistyö seurakuntien välillä jatkuu niin kuin oli suunniteltukin. Nyt on kyseessä pelkkä hallinnollinen viivästys”, isä Markku Salminen sanoo.

Hän korostaa myös, että seurakuntien yhdistyminen ja yhdistymissopimuksen voimaantulo edellyttää kirkollishallituksen päätöstä. Selvitysmiehet pitävät mahdollisena, että kirkollishallitus ei päädy nopeutetun menettelyn kannalle. Tällöin kaikki yhdistymiset pantaisiin täytäntöön vuoden 2021 alusta.

Parhaillaan selvitellään, millä tavoin ja missä laajuudessa seurakunnat voisivat jo siirtymäkaudella sopia keskenään toimintojen yhdistämisestä ja resurssien jakamisesta. Tällainen järjestely mahdollistuisi yhteistoimintasopimuksen kautta, ja toimisi tähänastisen prosessin luonnollisena jatkumona.

Kategoriat Uutiset