22.9.2017

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta 14. syyskuuta.

Esityksessä ehdotetaan äänioikeusikärajan alentamista seurakunnanvaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa 18 vuodesta 16 vuoteen.

Äänioikeusikärajan alentamisen tavoitteena on edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa seurakuntien toimintaan ja hallintoon siten, että ne vastaisivat nykyistä paremmin myös nuorempien ikäluokkien omia tavoitteita ja tarpeita. Äänioikeusikärajan laskemisen 16 vuoteen arvioidaan lisäävän myös nuorten kirkollista äänestysaktiivisuutta.

Lakiesityksessä nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantumisen arvioidaan myös lujittavan sitoutumista kirkon jäsenyyteen, johtavan aktiiviseen toimintaan seurakunnassa sekä edistävän seurakunnan tarjoamien palveluiden hyödyntämistä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan kirkolliskokouksen toimikausi pidennettäväksi kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin myös säännökset liittyen kirkon työnantajaedustajien toimivaltaan. Tarkoituksena on parantaa ortodoksisen kirkon hallinnon ja talouden seurantaa sekä poistaa esteellisyysongelmia.

Esitys on valmisteltu Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen tekemän esityksen pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriössä virkatyönä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2018.

Lue lakiesitys kokonaisuudessaan Finlex-säädöskokoelmasta.

Kategoriat Ajankohtaista