Ortodoksisten Nuorten Liiton julkaisema infograafi havainnollistaa, kuinka ehdokkaiden asettaminen toimii käytännössä.

19.9.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustovaaleja ei toimiteta tämän vuoden marraskuussa. Kirkollishallitus päätti 20.9. asiasta kumoamalla seurakunnanvaltuuston 11.5. tekemän vaalialuejakoa koskevan päätöksen. 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuustoon ehdokkaaksi asettuminen ja/tai ehdokkaan asettaminen ehdolle oli määrä olla käynnissä 21.9.2023 saakka. Kirkollishallituksen päätös vaalien keskeyttämisestä kuitenkin kumoaa tähän mennessä tehdyt ehdokasasettelut. Neuvosto ottaa vaalien toimittamista koskevat asiat uudelleen valmisteluun. Ehdokkaaksi asettaminen käynnistyy uudelleen sen jälkeen, kun uusi vaalien ajankohta on päätetty ja vaalialuejako on tehty uudelleen.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalikuulutus  kumoutuu niin ikään kirkollishallituksen päätöksen myötä. Uusi vaalikuulutus julkistetaan heti sen jälkeen, kun vaaleja koskevat kysymykset on käsitelty uudelleen neuvostossa ja valtuustossa on päätetty uudelleen vaalialuejaosta.

Näin ehdokasasettelu toimii

Ehdokkaiden tai ehdokkaan asettamiseen tarvitaan kaksi 16-vuotta täyttänyttä seurakunnan jäsentä samalta vaalialueelta, jotka voivat asettaa omalta vaalialueeltaan ehdolle täysi-ikäisen ehdokkaan. Ehdokasasettelulomakkeessa  voi ehdottaa niin monta ehdokasta, kuin vaalialueelta valitaan valtuuston jäseniä.

Äänioikeutettuja ovat  kaikki seurakunnan viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Ehdolle asettuminen edellyttää kuitenkin 18 vuoden ikää.

Mahdolliselta ehdokkaalta on kysyttävä suostumus ehdokkaaksi asettamiseen.On tärkeää varmistaa, että ehdokas kuuluu esittäjien kanssa samaan vaalialueeseen. Sen jälkeen kaksi saman vaalialueen äänioikeutettua jäsentä voivat yhdessä ehdokkaan kanssa täyttää ehdokasasettelulomakkeen.

 

Mitä seurakunnanvaltuusto tekee ja mistä se päättää?

Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto. Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 56 § määrittelee valtuuston tehtävät lyhyesti: Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa.

Kirkkojärjestyksessä todetaan, että seurakunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
 • valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
 • päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
 • valita papit, diakonit ja kanttorit;
 • hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
 • asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
 • päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
 • hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
 • hyväksyä seurakunnan talousarvio;
 • päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
 • hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös;
 • päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
 • valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
 • päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.

Valtuusto tekee konkreettisesti seurakunnan elämään vaikuttavia päätöksiä. Valtuuston jäsenyys on vastuullinen luottamustoimi, jossa seurakuntaelämään pääsee vaikuttamaan aitiopaikalta. Seurakunnanvaltuuston jäsen voi esimerkiksi itse nostaa asioita valtuuston käsittelyyn tekemällä kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

 

Tulosta ja täytä  ehdokkaaiden asettamiskaavake tästä.

 

Lähteet:

Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalikuulutus 

Suomen ortodoksinen kirkko: Seurakuntien valtuustovaalin ehdokasasettelu päättyy 21.9.

 

Lue myös: 

Äänioikeutettujen luettelo nähtävillä 16.-22.9. 

Päivitetty  21.9.: Uutiseen lisätty otsikkoon, ingressiin ja kärkeen tieto siitä, että ehdokasasettelu on päättynyt ja mitöity vaalien keskeyttämistä koskevan kirkollishallituksen päätöksen myötä.