Kirkollishallitus ratkaisi 7.6. kokouksessaan valtuuston 18.4. kokousta käsittelevän oikaisuvaatimuksen ja vahvisti hiippakunnan piispan ja neuvoston toimineen toimivaltansa rajoissa. Kirkollishllitus kuitenkin muistutti hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Kuvituskuva: Pixabay

15.6.2024

Suomen ortodoksisen kirkon Kirkollishallitus käsitteli 7.6. kokouksessaan kaikkiaan kolme Helsingin ortodoksisen seurakunnan hallintoa ja päätöksentekoa koskevaa oikaisuvaatimusta. Kaikki oikaisuvaatimukset littyivät käytännössä samaan kokonaisuuteen – 21.3. neuvoston tekemään päätökseen pyytää hiippakunnan piispaa, arkkipiispa Leoa kutsumaan valtuusto koolle, hiippakunnan päätökseen kutsua valtuusto koolle sekä valtuuston 18.4. kokouksen koollekutsumisen laillisuuteen. 

Kirkollishallitus päätti jättää tutkimatta valmistelua koskevat oikaisuvaatimukset sekä hylätä kokouksen laillisuutta koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Kirkollishallitus katsoi, että molemmat Ulla Saarisen ja Kim Kilpisen tekemät oikaisuvaatimukset koskievat vain seurakunnanvaltuuston kokouksen 18.4. valmistelua.  Ensimmäinen oikaisuvaatimus kohdistui Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston  21.3.2024 pöytäkirjan 6 §:n kohdalla tekemästä päätöksestä pyytää hiippakunnan piispaa kutsumaan seurakunnanvaltuusto koolle. Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että aseurakunnanneuvoston päätös kumotaan. Seurakunnanneuvosto ylittää toimivaltansa tehdessään hiippakunnan piispalle esityksen seurakunnanvaltuuston koolle kutsumisesta. Kirkollishallitus kuitenkin katsoi, että oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä on kyse seurakunnanvaltuuston kokouksen 18.4.2024 valmisteluun liittyvistä toimista. Toinen oikaisuvaatimus kohdistui Helsingin hiippakunnan piispan päätökseen 4.4.2024 kutsua seurakunnanvaltuusto koolle ja määrätä kokoukselle puheenjohtaja. 

Kokouksen pöytäkirjassa todetaan, että ”Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 101 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä siihen saa hakea muutosta valittamalla.”. Kirkollishallitus katsoi molempien oikaisuvaatimuksien kohdistuvan valtuuston 18.4. kokouksen valmisteluun, minkä vuoksi niitä ei tutkittu. 

Kirkollishallitus päätti myös hylätä Jefim Brodkinin, Ritva Blyn ja Anja Lindströmin oikaisuvaatimus 4.5.2024 Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksestä 18.4.2024. 

Kirkolliskokouksen pöytäkirjassa todetaan perusteluina seuraavaa: 

”Kyseessä on katsottava olevan neuvoston esitys tai pyyntö piispalle valtuuston koolle kutsumiseksi tilanteessa, jossa puheenjohtajien vaalia ei ole vielä vahvistettu.

Hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo on 4.4.2024 tekemällään päätöksellä valtuuston kokoukseen liittyvänä valmistelevana toimena kutsunut kirkkojärjestyksen 81 ja 88 §:in nojalla koolle Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokouksen ja määrännyt sen puheenjohtajaksi kirkkoherra Markku Salmisen.

Hiippakunnan piispan on katsottava menetelleen virkavelvollisuuksiensa mukaisesti ja toimivaltansa rajoissa kutsuessaan koolle valtuuston kokouksen 18.4.2024 ja antaessaan kokoukseen puheenjohtajamääräyksen, koska puheenjohtajavaalit ovat tuolloin vielä olleet vahvistamatta. Hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo on sittemmin vahvistanut valtuuston varapuheenjohtajien vaalin.”

Kirkollishallitus katsoo siten Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvoston sekä hiippakunnan piispan toimineen tilanteen edellyttämällä tavalla ja toimivaltansa rajoissa. 

”Seurakunnanneuvoston pyynnön 21.3.2024 seurakunnanvaltuuston kokouksen koolle kutsumisesta voidaan katsoa kuuluvan seurakunnanneuvoston OrtKL 59 §:ssä säädettyyn yleiseen toimivaltaan seurakunnan hallinnosta vastaavana toimielimenä, joita tehtäviä ei ole laissa yksityiskohtaisesti säännelty. Seurakunnanneuvoston on siten katsottava näin päättäessään toimineen toimivaltansa rajoissa ja hallintolain (434/2003) 6 §;ssä säädettyjen hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti.”

Kirkollishallitus antaa kuitenkin asiassa myös moitteita. 

”Hyvään hallintoon kuuluen olisi seurakunnanneuvoston päätös kuitenkin tullut vielä erikseen perustella puheenjohtajavaalien vahvistamatta olemisella ja tästä johtuvalla valtuuston päätösten ennakoidulla moitteenvaraisuudella, mikä neuvoston esityksellä 21.3.2024 on voitu estää.
Hiippakunnan piispa on 4.4.2024 arvioinut tuolloin käytettävissään olleen tiedon perusteella seurakunnanvaltuuston koollekutsumisen kokoukseen 18.4.2024 välttämättömäksi Pyhän kolminaisuuden kirkon peruskorjauksen vaatimasta lisärahoituksesta päättämiseksi, kuten neuvosto on 21.3.2024 esittänyt. Hiippakunnan piispan tiedossa ei ole tuolloin ollut urakkakilpailun hankintamenettelyyn liittyvä markkinaoikeuden ratkaisu, jolla on seurakunnalle mm. asetettu remontin aloittamista koskeva täytäntöönpanokielto.”

Kirkollishallitus päätöksellään vahvistaa, että valtuuston 18.4. kokous on ollut laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kirkollishallitus kuitenkin edellyttää toimia myös hiippakunnan piispalta. 

”Hiippakunnan piispan tulee viipymättä tehdä oikaisuvaatimuskelpoinen perusteltu hallinnollinen päätös valtuuston puheenjohtajavaalin vahvistamisesta tai vahvistamatta jättämisestä. Kirkollishallitus edellyttää, että kaikilla hallinnon tasoilla tulee noudattaa hallintolakia ja hyvän hallinnon periaatteita.”

Kirkollishallitus tarkasteli istunnossa lisäksi muun muassa kirkon yhteistyökumppanien toimintaa ja perusti asiantuntijaryhmän vaikuttamaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansalliseen ohjelmaan.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkaistu pdf-muosossa Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla ja siihen voi tutustua tästä. 

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset