Pingsten på femtionde dagen efter påsk är kyrkans födelsedag. På pingsten minns vi hur Den Heliga Anden utgjöts till lärjungarna – samt hela det kyrkliga liv och den historia som fick sin början då. Pingsten är också den Heliga Treenighetens fest, som en högtidlig avslutning till vårt firande av Guds frälsande omsorg som vi firar under fastan, stora veckan, påsken och pingsten. Vår församlings äldsta helgedom, Heliga Treenighetskyrkan firar sin årsfest på pingsten.

Efter pingsten börjar vi fira gustjänster på kyrkornas gårdar runtom i församlingen. På Pråstgårdshusets gård firas liturgin på pingstveckan 1.-5.6. varje morgon kl 8.  


Om vår församling

Vår församling är flerspråkig och sträcker sig över ett stort område, ända från Hangö till Träskända och Borgå. Verksamheten är mångsidig. Församlingen har sjutton gudstjänstlokaler på olika platser runt om i Nyland. Församlingens huvudkyrka är Uspenskijkatedralen, som även är huvudkyrka för Helsingfors ortodoxa stift. Du kan se var gudstjänstlokalerna är belägna under fliken Kyrkor.

Finlands ortodoxa kyrka hör som autonomt ärkebiskopsdöme till Konstantinopels ekumeniska patriarkat.

Gudstjänster

Gudstjänsterna hålls huvudsakligen på finska. Bortsett från sommarmånaderna firas gudstjänster på svenska en gång i månaden i Huskyrkan, Elisabetsgaten 29 A. På andra håll i församlingen inkluderas svenska i gudstjänsterna enligt behov.