Första steget för den som överväger att gå med i den ortodoxa kyrkan är att bekanta sig med den kyrka som ligger närmast till och samtala om sin föresats med prästen. Information om närliggande kyrkor och gudstjänsterna där finns i församlingens gudstjänstskalender

Församlingens präster står till tjänst för dem som överväger medlemskap i den ortodoxa kyrkan. Genom samtal med prästen kan man komma till klarhet om hurudan förberedelse man behöver.

Församlingen ordnar årligen katekumenundervisning med föreläsningar runtom i församlingen och samlingar i den närliggande kyrkan.

Kontaktuppgifter till svenskspråkiga präster

Du kan även kontakta församlingens jourhavande präst som kan vara till hjälp och besvara frågor i anslutning till den ortodoxa kyrkan och tron.

Katekumenundervisningen

Finskspråkig katekumenundervisning för dem som överväger att gå med i den ortodoxa kyrkan startar varje höst med en gemensam informationsträff i september. Det går också bra att börja ta del av undervisningen övriga tider under året.

 

Vad omfattar katekumenundervisningen?

Upptagning i den ortodoxa kyrkans gemenskap föregås av katekumenundervisning. Med dess hjälp kan den person som överväger att bli medlem bekanta sig med kyrkans lära och liv. Först därefter kan man fatta beslut om inträde. En person som redan är döpt träder in i kyrkans gemenskap genom myrrasmörjelsens sakrament, medan den som är odöpt upptas genom dop och myrrasmörjelse.

Undervisningen erbjuder deltagarna möjlighet att lära känna den ortodoxa tron och få erfarenheter av kyrkans liv. Man bekantar sig aktivt med det ortodoxa gudstjänstlivet och fördjupar sig i till exempel den ortodoxa människosynen, sakramenten och trosläran.

Som stöd under perioden som katekumen finns prästen, de andra katekumenerna samt den lokala gudstjänstsgemenskapen.

Litteraturförteckning

Ortodox litteratur på svenska kan sökas till exempel via Bokförlaget Artos.

Föreläsningar

Föreläsningsserierna Tutustu ortodoksisuuteen och Kirkon opetus ges på finska.

Mer information ges av församlingens ansvariga för undervisning av vuxna, Kaarina Lyhykäinen, 040 512 5825, kaarina.lyhykainen@ort.fi

Praktiska ärenden

Man behöver själv skriva ut sig endast ur ett privat trossamfunds medlemsregister. I annat fall sker både utträde och inträde via en blankett som man fyller i tillsammans med prästen.

Om personen redan är döpt i ett annat kristet samfund men inte myrrasmord förrättas endast myrrasmörjelsens sakrament, vilket motsvarar den katolska kyrkans konfirmation. Om personen inte är döpt förrättas både dop och myrrasmörjelse.

För att bli medlem i den ortodoxa kyrkan behöver personen en ortodox fadder. Det räcker med en enda fadder. Faddern bör helst vara av samma kön. Faddern är en följeslagare för den nya medlemmen i kyrkans liv och kan hjälpa till med att förstå kyrkan allt bättre. Prästen kan hjälpa till med att hitta en fadder.

Katekumenerna är välkomna att delta i alla kyrkans gudstjänster och i annan verksamhet. Endast sakramenten är förbehållna kyrkans medlemmar.

Det viktigaste i förberedelsen inför ett fullt medlemskap i kyrkan är att delta i gudstjänsterna. I gudstjänsterna blir den ortodoxa kyrkans gemenskap levande och tydlig.

Välkommen med i kyrkan!