Före vigseln

Hindersprövningen bör vara klar senast en vecka före vigseldagen.

Boka vigseldagen i god tid av prästen. Ni kan senare med den vigselförrättande prästen samtala mera ingående om själva vigselförrättningen och praktiska frågor i anslutning till den.

Det är viktigt att ni vidtalar personer som kan hålla kronorna. Det behövs 1-2 personer för såväl brudgummen som bruden.

I Finland kan den ortodoxa kyrkan viga två personer till äktenskap om båda parterna är medlemmar i något kristet samfund och minst den ena är medlem i den ortodoxa kyrkan. Om den lagliga vigseln förrättas till exempel vid magistraten kan det ingångna äktenskapet välsignas i kyrkan genom antingen kyrklig vigsel (kröning) eller en kortare bönegudstjänst. Före vigseln ska paret tillsammans begära hindersprövning, antingen hos magistraten eller församlingens kansli. Hindersprövningen tar cirka en vecka och är därefter i kraft i fyra månader.

Tidpunkten för vigseln bestäms i samråd med församlingens präst. Med den vigselförrättande prästen kan paret på förhand gå igenom vigselförrättningen och samtala om de praktiska frågorna i anslutning till den.

Vigselförrättningen

Vigseln består av två delar, trolovningen och den egentliga kröningen till äktenskap.

Trolovningen

Förlovningsringarna förmedlas till prästen innan förrättningen inleds. När trolovningen ska ta vid tar prästen emot paret i kyrkans bakre del. Bruden kan då räcka över sin brudbukett åt brudtärnan, som sedan håller den under hela förrättningen. Medan prästen ber trolovningsbönerna trär han ringarna på brudgummens och brudens högra finger som ett tecken på den eviga föreningen i äktenskapet.

Efter trolovningen leder prästen högtidligt de trolovade, som båda har ett brinnande ljus i händerna, till mitten av kyrkan, där ett analogion med evangeliebok och kors placerats. Prästen ställer nu följande fråga, först till brudgummen och därefter till bruden: Har du N. en god och fri vilja och en fast avsikt att till äkta maka/make ta denna N., som du ser här bredvid dig? Frågan besvaras “Ja, vördade fader”. Efter frågorna inleds själva kröningen till äktenskap.

Kröningen

Kröningen till äktenskap följer till vissa delar liturgins, dvs. nattvardsgudstjänstens ordning. Även i dag kan två ortodoxa vigas i samband med liturgin. Prästen läser till att börja med två längre böner. Under den tredje bönen förenar prästen brudparets händer; de skall alltså inte hålla varandra i handen före detta moment. Därefter kröner prästen brudparet antingen med två kronor av metall eller med två kransar, vilket är den äldsta traditionen. Ifall kronor används behövs det två personer som håller kronorna över de kröntas huvuden, ända tills slutet av förrättningen. Man kan lämpligen vidtala en eller två extra bärare av kronorna som turas om att hålla de inte alldeles lätta kronorna.

Efter kröningen läses episteln (Ef 5:20–30) och evangeliet (Joh 2:1–12). Bönen Fader vår sjungs, och därefter välsignar prästen en bägare med vin, ur vilken han tre gånger ger brudparet att dricka. Efter denna gemensamma bägare leder prästen det nu vigda paret tre varv runt evangelieboken som ett tecken på den eviga glädjen och gemenskapen i ett äktenskap som vägleds av evangeliets bud. Prästen tar sedan av kronorna, välsignar brudparet samt leder fram makarna till altarets heliga port, där förrättningen avslutas. Prästen brukar nu hålla en kortare predikan, och därefter bistådd av kören tillönska paret ”många, nåderika år”. Därefter kan bröllopsgästerna komma fram och lyckönska paret.