Församlingen tar konkret gestalt när man samlas till gudstjänst. De gemensamma bönerna utgör det viktigaste uttrycket för den ortodoxa tron. Att delta i dem är själva kärnan i ett ortodoxt kristet liv.

I vår församling förrättas regelbundna gudstjänster förutom på finska även på svenska, kyrkoslaviska, engelska, grekiska och rumänska. I den finskspråkiga kalendern på nätet kan du söka upp gudstjänster som firas nära dig: liturgi, aftongudstjänst, morgongudstjänst, vigilia, osv.