Uspenskijkatedralen är huvudkyrka både för Helsingfors ortodoxa stift och Helsingfors ortodoxa församling och därmed också centrum för församlingens gudstjänstliv. Katedralen är en av stadens viktigaste sevärdheter, där det också varje år ordnas flera konserter. Katedralen har årligen omkring en halv miljon besökare.

Uspenskijkatedralen räknas som norra och västra Europas största ortodoxa kyrka. Katedralens storlek framhävs av dess läge uppe på Skatuddsbergets klippor. Kyrkans kupol sträcker sig till 33 meters höjd.

Kyrkan ritades av den ryska kyrkoarkitekten och akademikern Aleksej M. Gornostajev. Uspenskijkatedralen invigdes och togs i bruk den 25 oktober 1868.

Uspenskijkatedralen är tillägnad minnet av Jungfru Marias insomnande (uspenie). Katedralens årsfest infaller den 15 augusti.

Katedralens historia

Uspenskijkatedralen invigdes och togs i bruk den 25 oktober 1868. I enlighet med kejsar Alexander II:s önskan tillägnades kyrkan minnet av Jungfru Marias insomnande.

Då Uspenskijkatedralen byggdes på 1800-talet var Finland ett autonomt storfurstendöme inom det ryska kejsardömet. Helsingfors ortodoxa församling, som hade grundats år 1827, behövde en större kyrka för den växande ortodoxa befolkningen. Byggandet av Uspenskijkatedralen finansierades till stor del med medel från församlingsmedlemmar och enskilda donatorer.

Arkitekten A. M. Gornostajev ritade katedralen åren 1859–1860 och ledde till en början arbetet själv. Efter Gornostajevs död år 1862 valdes arkitekten Ivan Varnek att fortsätta arbetet.

Det tog sammanlagt nio år att planera och uppföra Uspenskijkatedralen. Byggteglen kom från Bomarsunds fästning på Åland, vilken förstörts under Krimkriget.

Ikonostasen har målats av den ryske konstnären och akademikern Pavel S. Sjlitsov. I ikonostasen kombineras klassiska element med rysk-bysantiska ornamentmotiv.

Fredens kapell

Till hundraårsdagen av freden i Fredrikshamn byggdes Fredens kapell, som år 1913 stod färdig framför Uspenskijkatedralen. På befallning av inrikesministeriet revs kapellet år 1920. Som ett minne från Fredens kapell har en ikon som föreställer Kristi födelse bevarats i Uspenskijkatedralen

Den undergörande Gudsmodersikonen av Kozelsjtjina

Ikonen är en av Finlands ortodoxa kyrkas dyrbaraste andliga klenoder.

Den undergörande ikonen fördes från Viborg till Helsingfors under andra världskriget och placerades i Uspenskijkatedralen.

Tillsammans med alla de dyrbara votivgåvor som de troende skänkt den stals ikonen i juni år 2010. I februari 2011 avslöjade mannen som dömts för ikonstölden själv för polisen var ikonen fanns. Den hittades i en markgömma i Åbo.

I samband med restaureringen av ikonen framkom det att den ursprungligen tryckts i Poltava år 1885. Uspenskijs Gudsmodern av Kozeljstjijna är en reproduktion av en ikon i klostret i Kozelsjtjina.

Ikonen återbördades till katedralen i augusti 2011. Restaureringen hade inte helt kunnat återställa ikonen i dess ursprungliga skick. De votivgåvor som stulits samtidigt med ikonen har inte återfunnits.

Festdagen för Gudsmodern av Kozelsjtjina infaller den 21 februari.

Katedralens renoveringar

Uspenskijkatedralen har renoverats flera gånger under dess 150-åriga historia.

En första grundrenovering genomgick katedralen redan mot slutet av 1800-talet. Efter grundrenoveringen invigdes katedralen på nytt den 23 oktober 1893 av Finlands första ortodoxa ärkebiskop, Antonij. Följande större renovering utfördes inför katedralens 100-årsjubileum.

De senaste reparationsarbetena har gällt kupolernas förgyllning och stämningen av kyrkklockorna åren 2004–2007 samt restaureringen av stjärnmotivet i mittkupolens tak åren 2015–2016.

För närvarande pågår en restaurering av katedralens ikonostas.

Bild: Katja Hagelstam