30.1.2019

Kirkollishallitus perusti kokouksessaan 29.1.2019 hallinnon ohjausryhmän sekä taloustyöryhmän. Aiemmin perustettuja työryhmiä ovat kiinteistötyöryhmä sekä kirkolliskokouksen päätöksellä perustettu lakityöryhmä.

Hallinnon ohjaus
Työryhmän tehtävänä on valmistella kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma sekä antaa työstään väliraportti vuoden 2019 kirkolliskokoukselle. Suunnitelma vahvistetaan vuoden 2020 kirkolliskokouksessa niin, että uusi kausi voi alkaa 1.1.2021. Työryhmä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita työnsä tukena. 

Työryhmän tehtävään kuuluu myös hallinnonuudistuksen koordinointi, arviointi ja ohjaus. Muutosta johtaa kussakin hiippakunnassa piispan johdolla toimiva johtoryhmä, johon kuuluvat suunniteltujen uusien seurakuntien kirkkoherrat. Muutostukeen johtoryhmille, seurakuntien kirkkoherroille ja henkilöstölle kohdennetaan varoja keskusrahaston muutosmäärärahoista ohjausryhmän määrittelemällä tavalla. 

Henkilöstön työhyvinvointia mitataan kyselyllä, joka toteutetaan ryhmän ohjauksessa vuonna 2019. Kysely antaa tietoa työhyvinvoinnin tilanteesta sekä kehittämistarpeesta.  

Ohjausryhmän operatiivinen vetovastuu annettiin hallintovaliokunnan puheenjohtaja Tuovi Haikalalle, joka on myös seurakuntamme neuvoston varapuheenjohtaja.

Taloustyöryhmä
Kirkollishallitus päätti perustaa taloustyöryhmän, joka toimii talouspäällikkö Henna Mynttisen johdolla. 

Ryhmän tehtävänä on valmistella ja suunnitella palvelukeskuksen johtoryhmän kanssa kirkon talouden linjaukset. Taloustyöryhmän tehtäviin kuuluu lisäksi arvioida ja suunnitella sekä talousvarojen keskittämisen ja hajauttamisen kriteerit että vaikuttavuus. Taloustyöryhmä luo yhteistyöllä palvelukeskuksen kanssa talouden ohjauksen linjaukset joita ovat muun muassa budjetointiprosessit, osallistavan budjetoinnin-, talousraportoinnin- sekä hankintatoimen kehittäminen. Taloustyöryhmä työskentelee yhteistyössä sekä laki- että kiinteistötyöryhmän kanssa. 

Seurakuntamme kirkkoherra Markku Salminen valittiin yhdeksi toimikunnan jäseneksi. Lisäksi seurakuntamme jäsen Mika Hänninen toimii asiantuntijana ryhmässä. 

Kiiteistötyöryhmä on tehnyt työtään jo pidempään ja sai lisäaikaa ensi kesään asti. Siinä mukana on seurakuntamme neuvoston toinen varapuheenjohtaja Erkki Böös. 

Lakityöryhmä aloittaa urakkansa helmikuussa. Siinä yhtenä jäsenenä on seurakuntamme pastori Teo Merras.

Lisää kirkollishallituksen kokouksen päätöksista Suomen ortodoksisen kirkon nettisivuilla.

Kirkon hallinnon kehittäminen tarkoittaa rakenteellisten uudistusten ohella toimintakulttuurin muutosta. Tässä Helsingin seurakunta on vahvasti mukana yhteistyössä muiden kanssa.  

Kategoriat Uutiset